Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Jean- Pierre Bel